Borador: Isang Pagkilala sa Layunin ng Komunikasyon sa Kolehiyo

Category

429

By Alvin B. Yapan
Published by Blue Books, ©2018.

Ang pag-aaral sa wika ay nagiging isa nang kultural na pag-aaral. Nagiging isang asignatura ang malayuning komunikasyon na pag-aaral sa kultura mula sa lente ng wika. Hahantong sa pag-unawa ng wika ang pagpasok sa kultura; gayundin, hahantong sa pag-unawa sa kultura ang pag-aaral sa wika. Nahahati sa tatlong bahagi ang aklat na ito.

I. Pagpapakilala sa iba-ibang rehistrong pangwika. Dito palalilim ang ideya ng
pagkaroon ng pamayanan ng tagapagsalita. Nandito ang aspektong interkultural
ng malayuning komunikasyon, gayong maipakikilala ang iba’t ibang wikang
bumubuo ng iba’t ibang pamayanan ng tagapagsalita.

II. Pagpapakilala sa mag-aaral sa pinapasok niyang pamayanan ng mga
tagapagsalita sa pamantasan sa pamamagitan ng pagtuntong sa
usapin ng sining panretorika. Dito naman palalalimin ang aspektong
kultural ng malayuning komunikasyon nang espesipiko sa pamayanan ng
mga tagapagsalita ng pamantasan.

III. Pagtatalakay sa multimodalidad ng wika bilang pagkilala na lumalampas
sa paggamit sa salita ang pakikipagtalastasan.

Description :  157 pages ; 26 x 18 cm

Language: Filipino-Tagalog

ISBN: 9789715509619

In stock

Newsletter

Sign up to our newsletter

*Email is a required field